O Fundacji

Cele Fundacji Edukacyjnej PRYMUS:

Fundacja została powołana w celu :

 • wspierania rozwoju dzieci i młodzieży, szczególnie w zakresie wychowania, rozwoju, kształcenia oraz kształtowania osobowości i pozytywnych postaw obywateli w społeczeństwie,
 • prowadzenia działalności edukacyjnej na każdym etapie rozwoju człowieka
 • wspierania rozwoju dzieci z dysfunkcjami w oparciu o realizowane programy edukacyjne,
 • organizowania i wspierania działań na rzecz rozwoju edukacji, kultury fizycznej i sportu,
 • skupiania wokół idei Fundacji przedstawicieli nauki, działaczy i wolontariuszy w kraju i za granicą,
 • wspierania osób i rodzin wymagających szczególnej opieki i pomocy, w tym przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznego
 • działania na rzecz wzmocnienia pozycji sektora organizacji pozarządowych w życiu publicznym.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 • opracowywania, tworzenia, wprowadzania  i propagowanie programów edukacyjnych z zakresu metod wszechstronnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym,
 • uczestnictwo w finansowaniu działalności placówek realizujących określone w celach Fundacji programy edukacyjne, w szczególności przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych oraz organizowanie pomocy dla tych jednostek,
 • prowadzenie różnego rodzaju placówek wychowania przedszkolnego, żłobków, klubów oraz placówek oświatowych, opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży
 • prowadzenie edukacji pozaszkolnej dla dzieci i młodzieży
 • organizowanie i udzielanie pomocy materialnej, w tym finansowej, dla dzieci i młodzieży,
 • organizowanie międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży,
 • podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
 • współpracę międzynarodową z organizacjami zagranicznymi, w szczególności zajmującą się problematyką edukacji, wychowania, rehabilitacji i resocjalizacji
 • organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży
 • organizowanie i wspieranie programów badawczych i naukowych
 • organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów, koncertów, wystaw, festiwali, spotkań integracyjnych, realizację programów radiowych, telewizyjnych i projektów multimedialnych,
 • współpracę z instytucjami oraz osobami fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz udzielanie im pomocy organizacyjnej i materialnej.
 • prowadzenia i wspieranie działalności z zakresu pomocy społecznej i dobroczynności, promocji zdrowia i ekologii,
 • działalność wydawnicza,
 • udostępnianie pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia instytucjom i osobom, realizującym cele analogiczne do celów Fundacji
 • dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.